Cancer, AIDS ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ Depression ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ!
Published : Mar 10, 2023, 3:53 pm IST | Updated : Mar 10, 2023, 3:53 pm IST
SHARE VIDEO
Cancer, AIDS ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ Depression ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ!
Cancer, AIDS ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ Depression ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ!

Cancer, AIDS ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ Depression ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ!

Cancer, AIDS ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ Depression ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ!

 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO