ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ |
Published : Dec 23, 2019, 11:52 am IST | Updated : Dec 23, 2019, 11:52 am IST
SHARE VIDEO
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ |
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ |

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ |

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ |

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO